ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Hacker และ Cracker

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Hacker และ Cracker

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Hacker และ Cracker

หลายคนอาจรู้สึกไม่ดีกับคำว่า Hacker แต่ความหมายที่แท้จริงของ Hacker เป็นไปในทางบวกซึ่งทางจากคำว่า Cracker ที่จะมีความหมายในเชิงลบ ซึ่งคำทั้ง 2 จะต่างกันดังนี้

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า Hacker และ Cracker

Hacker หมาย ถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในระดับ สูง จนสามารถสร้างแก้ไขและเจาะระบบ การทำงานของเครือข่ายหรือการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ได้โดยมีวัตถุประสงค์ในทางดี เช่นแก้ไชปรับแต่งโปรแกรม แก้ไขที่บกพร่องให้สมบูรณ์หรือดูแลรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ให้มีเสถียรภาพปราศจากการก่อกวนหรือถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี

Cracker หมาย ถึง ผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในระดับสูง จนสร้างและแก้ไขระบบเครือข่ายหรือโปรแกรมต่างๆ ได้เช่นเดียวกับ Hacker แต่มีวัตถุประสงค์ในทางที่ไม่ดี เช่น เจาะเข้าเครือข่ายของผู้อื่นพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการขโมย password หรือข้อมูลสำคัญ เป็นต้น

จะเห็นว่า Hacker และ Cracker จะมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันด้านดีและด้านร้ายแต่หลายคนกับให้ความหมายไปในทางเดียวกัน โดยใช้คำว่า Hacker และ Cracker แบบเหมารวมไปในทางไม่ดีซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมานาน