บีทีเอสลุยกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน “BTSGIF” ตั้งบลจ.บัวหลวงบริหารกองทุน

บีทีเอสลุยกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน “BTSGIF” ตั้งบลจ.บัวหลวงบริหารกองทุน

บีทีเอสลุยกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน “BTSGIF” ตั้งบลจ.บัวหลวงบริหารกองทุน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบีทีเอส อนุมัติให้มีการระดมทุนโดยจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนราง”กองทุนบีทีเอส โกรท” โดยจะลงทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะได้รับจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าสายหมอชิต – อ่อนนุช และ สะพานตากสิน – สนามกีฬาแห่งชาติ คิดเป็นระยะทาง 23.5 กิโลเมตร พร้อมนำเงินระดมทุนส่วนหนึ่งไปขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีชมพู อีกด้วย พร้อมกับตั้งบลจ.บัวหลวง เป็นผู้จัดการกองทุน และมีบล.ภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยคาดว่าจะระดมทุนได้ในเร็วๆนี้

บีทีเอสลุยกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน “BTSGIF” ตั้งบลจ.บัวหลวงบริหารกองทุน

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BTS อนุมัติให้ BTS ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนซึ่งจะเข้าลงทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่จะได้รับจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 4 ธันวาคม 2572 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท

โดยรายได้ค่าโดยสารสุทธิส่วนสำคัญประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารหักต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเติบโตของรายได้ค่าโดยสารสุทธิแล้ว กองทุนยังมีโอกาสเติบโตจากการลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนใหม่ ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในอนาคตที่ BTS หรือ BTSC เป็นผู้พัฒนา ตลอดจนจากการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาต ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF (BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund ) อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานกลต. เมื่อสำนักงาน กลต. อนุมัติการจัดตั้งและจัดการ จะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปและจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในลำดับต่อไป

“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF หากได้รับอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่คาดการณ์ไว้ จะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของไทย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสารสุทธิจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ที่มีรายได้เติบโตอย่างสม่ำเสมอจากอัตราการเติบโตของผู้โดยสารโดยเฉลี่ย 10.9% ต่อปีตลอด 13 ปีที่ผ่านมา และยังมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงสร้างเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนเพื่อการเติบโต นอกจากนั้นผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนนี้ ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในเงินปันผลที่จะได้รับจากกองทุนเป็นเวลาถึง 10 ปี นับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน”

สำหรับเงินสุทธิบางส่วนที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ BTS จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ตามแผนแม่บทของรัฐบาลที่จะลงทุนขยายระบบการขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มเติมอีกกว่า 10 เส้นทางเป็นระยะทางรวมประมาณ 508 กิโลเมตร ในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงภายในปี 2572 โดย BTS มีความประสงค์ที่จะลงทุนในเส้นทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงส่วนต่อขยายสายสีเขียวจากหมอชิตไปสะพานใหม่ และจาก แบริ่งไปสมุทรปราการ สายสีชมพูจากแครายไปมีนบุรี และรถไฟฟ้าขนาดเบา (Light Rail Transit) จากบางนาไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ จะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับเส้นทางที่เชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักซึ่งจะทำให้การเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยวิธีการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ทั้งนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและมีบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็น ที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศ บริษัท Morgan Stanley & Co. International Plc. บริษัท UBS AG, Singapore Branch และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)เป็น joint international financial advisors, joint global-coordinators และ joint bookrunners ของการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว

ที่มา manager.co.th