วัดมเหยงคณ์

ประวัติวัดมเหยงคณ์

ประวัติวัดมเหยงคณ์

วัดมเหยงคณ์เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ สมัยอยุธยา ที่มีปรากฎชื่อในประวัติศาสตร์พงศาวดาร หลายครั้ง โดยหลักฐานการสร้างขึ้นนั้นแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ

วัดมเหยงคณ์

แนวคิดแรกตาม พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวว่าศักราช ๗๘๖ มะโรงศก (พ.ศ.๑๙๖๗) สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า(เจ้าสามพระยา)กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้างวัดมเหยงคณ์

ขณะที่พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติกล่าวว่าศักราช ๘๐๐ มะเมียศก (พ.ศ.๑๙๘๑) สมเด็จบรมราชาธิราชเจ้า (เจ้าสามพระยา) เป็นผู้สร้างวัดมเหยงคณ์ นั้นหมายความว่า พงศาวดารทั้ง 2 นั้นคาดว่าวัดมเหยงคณ์ถูกสร้างขึ้นในรัชกาล เจ้าสามพระยา แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของปีที่สร้าง

วัดมเหยงคณ์
“ฉนวน” ทางเดินสำหรับกษัตริย์ในสมัยโบราณ

ส่วนแนวคิดที่ 2 ตามพงศาวดารเหนือได้บันทึกไว้ว่า พระนางกัลยาณี มเหสีของพระเจ้าธรรมราชา (พ.ศ. ๑๘๔๔-๑๘๕๓) กษัตริย์องค์ที่ ๘ ของอโยธยาเป็นผู้สร้างวัดมเหยงคณ์ ซึ่งแสดงว่าวัดมเหยงคณ์สร้างในสมัยอโยธยาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาอย่างน้อย ๔๐ ปี

แต่แนวคิดที่ 2 นั้นมีการวิเคราะห์ว่า การสร้างในสมัย พระเจ้าธรรมราชา นั้นเป็นการสร้างทับและขยายจากวัดเดิมที่เคยมีมาก่อนแล้ว อาจจะเป็นวัดมเหยงคณ์เดิม ที่สร้างในสมัย เจ้าสามพระยาตามแนวคิดที่ หรืออาจจะสร้างทับวัดเดิมแล้วมีการตั้งชื่อใหม่เป็นวัดมเหยงคณ์ก็เป็นได้ ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดก็อาจเป็นไปได้ เพราะยังไม่มีหลักฐานปรากฎแน่ชัด

วัดมเหยงคณ์

นอกจากนี้ได้มีการปรากฎชื่อของวัดมเหยงคณ์อีกครั้งในสมัย พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ในปีฉลูเอกศก (สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.๒๒๕๒) วัดมเหยงคณ์ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ เพราะการบันทึกว่า พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ทรงแข่งกันสร้างวัดระหว่างพระองค์กับพระอนุชา คือวัดมเหยงค์และวัดกุฎีดาว

วัดมเหยงคณ์

นอกจากนี้แล้วยังมีการพบว่า ใบเสมา แต่เจดีย์บ้างส่วนสร้างตามแบบเก่าซึ่งอาจเก่ากว่าสมัยเจ้าสามพระยา อีก อาจเก่ากว่าถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง และผสมกับฝีมือช่างนั้นสมัย พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ทำให้การบันทึกเรื่องราวการแข่งขันสร้างวัดกับพระอนุชานั้นค่อยข้างเป็นเรื่องจริง จากเรื่องราวทั้งหมดทำให้แน่ใจได้ว่า ณ ตำแหน่งของวัดมเหยงคณ์นั้นเป็นวัดเก่าแก่ แล้วได้ถูกสร้างและบูรณะทับขยายไปหลายครั้ง แต่เริ่มแรกสร้างนั้นยากที่จะพิสูจน์ได้

วัดมเหยงคณ์ หลังจากเสียกรุงศรีครั้งที่ 2 ก็ถูกทิ้งร้างโดนป่ารกปิดบังไว้จนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์จน ปีพ.ศ. ๒๕๒๗ พระครูเกษมธรรมทัต (ปัจจุบันเป็นพระภาวนาเขมคุณ วิ.) ได้เดินทางปฎิบัติธรรมมาพบเข้า จึงได้อาศัยแรงศรัทธาของชาวบ้านช่วยกันบูรณะ ขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันมีการสร้างอาคารใหม่ใกล้กับวัดเดิมเพื่อเป็นสถานที่ให้ชาวบ้านมาปฎิบัติธรรมนั่งสมาธิสืบต่อไป ส่วนวัดเดิมเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวกันได้ที่ จังหวัดอยุธยา

วัดมเหยงคณ์
ภาพถ่ายตอนค้นพบเมื่อ ปี 2529

ขอขอบคุณภาพประกอบ

watmaheyong.org

bloggang.com