เทคนิคการจด Lectures เรียน

เทคนิคการจด Lectures เรียน

เทคนิคการจด Lectures เรียน

การบรรยายเป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนที่ สำคัญของการเรียนในระดับมัธยมและอุดศึกษา การจดคำบรรยายหรือจดโน้ตตามที่อาจารย์พูด

เทคนิคการจด Lectures เรียน

นับเป็นการฝึกการจับประเด็นหรือสาระสำคัญอันนำไปสู่การฝึกกระบวนการคิดใน ขั้นต่อไป กลยุทธ์พัฒนาทักษะด้านการเรียนนี้จะขอนำเสนอเทคนิคบางประการในการจดคำบรรยาย หรือจดโน้ตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในด้านการเรียน รู้ได้ดีขึ้น

ข้อแนะนำต่างๆ มีดังต่อไปนี้ คือ

1. ฟังบรรยายด้วยความตั้งใจ ถ้าเป็นไปได้ให้คิดถึงก่อนที่จะจด แต่อย่าคิดช้าเกินไปจนจดไม่ทัน

2. ทำใจให้เปิดกว้างกับประเด็นที่นักเรียนไม่เห็นด้วย อย่ามัวแต่คิดแย้งอยู่ในใจเพราะจะไปเป็นการรบกวนการจดของนักเรียน

3. ตั้งคำถามอาจารย์หากจำเป็น

4. พัฒนาและใช้วิธีมาตรฐานในการจดคำบรรยาย เช่น ย่อหน้า วรรคตอน เป็นต้น

5. ใช้สมุดจดคำบรรยายเล่มใหญ่ เพื่อมีพื้นที่เหลือให้นักเรียนเค้าโครง สัญลักษณ์ และอื่นๆ ที่ จำเป็น

6. เว้นที่ว่างไว้บ้างสำหรับเขียนประเด็นที่เพิ่มเติมในภายหลัง

7. ไม่ จำเป็นต้องจดทุกคำที่ครูหรืออาจารย์พูดเหตุผลอย่างแรกคือเป็นเรื่องที่เป็น ไปไม่ได้ และสองทุกเรื่องไม่ได้สำคัญเท่ากันหมด สิ่งที่นักเรียนควรทำคือตั้งใจฟังและเลือกจดเฉพาะประเด็นสำคัญ

8. ตั้งใจ ฟังในสิ่งที่อาจารย์เน้นว่าเป็นประเด็นสำคัญ ตัวเชื่อมโยงประเด็นหนึ่งไปอีกประเด็นหนึ่งการพูดซ้ำ ตั้งใจฟังเมื่ออาจารย์เปลี่ยนน้ำเสียง รวมถึงเมื่อมีการแจกแจงรายละเอียดของประเด็นต่างๆ

9. ครู อาจารย์มักจะพูดถึงประเด็นหลักๆ ที่สำคัญเพียงไม่กี่ประเด็น แต่จะพูดถึงประเด็นย่อยๆ หลายเรื่อง ที่เหลือมักจะเป็นการยกตัวอย่าง นักเรียนควรจับประเด็นหลักให้ได้และอย่างไปลงกับประเด็นลงประเด็นน้อยที่ไม่ เชื่อมโยงกัน นักเรียนจะเข้าใจความสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆ ก็ต่อเมื่อตั้งใจฟังเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่อาจารย์ให้ความสำคัญ

10. ใน การจดคำบรรยายนักเรียนต้องแน่ใจว่าเมื่อกลับมาอ่านอีกครั้งนักเรียนจะสามารถ เข้าใจได้ง่าย ขณะที่จดนักเรียนสามารถใช้ตัวย่อที่คิดขึ้นเองเพื่อประหยัดเวลา จำไว้การบรรจงจดคำบรรยายให้สวยงามเป็นระเบียบไม่มีผลต่อการเรียนรู้ของนัก เรียน แต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์คือ การได้กลับมานั่งอ่านสิ่งที่นักเรียนจดและคิดทบทวนตาม

11. นัก เรียนคิดว่า ข้อความทุกส่วนบนกระดานหน้าชั้นอาจปรากฏอยู่ในข้อสอบ จึงลอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏลงในสมุดจด เป็นไปได้ว่าขณะที่นักเรียนจดอาจไม่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการสิ่งที่จดได้ แต่การลอกทั้งหมดอาจช่วยให้นักเรียนเข้าใจภายหลัง แต่ทั้งนี้ นักเรียนไม่จำเป็นต้องลอกทุกสิ่งอย่างเสมอไป เพราะอย่างไรเสียนักเรียนก็ต้องสอบในห้องเรียน

12. พยายาม หาที่นั่งแถวหน้าๆ หากเป็นไปได้เพราะในจุดนี้จะไม่มีสิ่งรบกวนสมาธิในการเรียนมากนัก และยังสามารถฟังและมองเห็นอาจารย์ได้ชัดเจนด้วย

13. ทำความเข้าใจงานที่อาจารย์มอบหมายให้ทำหรือให้คำแนะนำให้ถ่องแท้ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์ทันที